Forskjell mellom versjoner av «Studentoppgaver»

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 168: Linje 168:
 
| Overbygning
 
| Overbygning
 
| Overbygning/levetidsanalyse
 
| Overbygning/levetidsanalyse
| Det benyttes informasjon om skinner, sviller, ballast, horisontalgeometri, trafikkmengde, feil og komforttall. Basert på innleggelsesår og komponentsammensetning estimeres en levetid basert på empiriske betraktninger. Levetiden justeres deretter for trafikkmengde og trafikksammensetning samt horisontalkurvatur. Ved siden av levetidsbetraktningen innfører man maksimalgrenser for feilintensitet samt minimumsgrenser for komforttall. Sistnevnte grenseverdier varierer med ulike baneprioriteter.
+
| Det benyttes informasjon om skinner, sviller, ballast, horisontalgeometri, trafikkmengde, feil og komforttall. Basert på innleggelsesår og komponentsammensetning kan en levetid estimeres basert på empiriske betraktninger. Levetiden justeres deretter for trafikkmengde, trafikksammensetning og horisontalkurvatur. Oppgaven går ut på å vurdere en gitt empirisk modell for komponentenes levetid ved å sammenligne denne med oppdatert tilstandsdata for de samme komponentene. Eksisterende empirisk modell kan da evalueres og forslag til endringer i modellen kan foreslås og begrunnes.
 
| Master/Bachelor
 
| Master/Bachelor
 
| Christopher Schive
 
| Christopher Schive

Revisjonen fra 12. okt. 2021 kl. 12:18

Studentoppgaver innen jernbaneteknikk og andre fag

Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. Oppgaver som er valgt av studenter for studieåret 2021 er markert med gul farge. Du kan finne utdypende informasjon for enkelte av oppgavene ved å klikke på teksten i kolonne tre.

Fagområde Problemstilling Tekstlig beskrivelse av problemstillingen Bachelor/Master Kontaktperson e-post
Eiendomsfag Energioptimalisering Energioptimalisering av gamle verksted bygg Bachelor/master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Bærekraft Bærekraftig utvikling av verkstedeiendommer Bachelor/master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Konkurranseutsetting Konkurranseutsetting av verksteddrift i Norge Bachelor/master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Prop Tech Kva teknologi er det neste store for FDV av eigedom? (automatiske portopnarar, app for malingstypar, kameraovervåkning?) Bachelor/master Torbjørn Immerstein immtor@banenor.no
Eiendomsfag Bruksnytte av LTI? Korleis kan vi utnytte LTI betre? Korleis kan det utførast betre? Korleis kan den treffe meir presist? Bachelor/master Torbjørn Immerstein immtor@banenor.no
Eiendomsfag Korleis ser framtida sine kontorbygg ut? Kva forventar markedet? Kva teknologi etterspør dei som skal leige kontor? Bachelor/master Torbjørn Immerstein immtor@banenor.no
Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi statlige investeringer Samfunnsøkonomiske vurderinger og problemstillinger i statlige investeringer Master Gea Luntæs Trøen gea.lutnaes.troen@banenor.no
Nye teknologier Kunstig intelligens Kunstig intelligens, big data og andre nye teknologier som forenkler alt fra vedlikehold til saksbehandling Bachelor/Master Markus Mikkelsen mikkma@banenor.no
HR Onboarding/ innfasing Hvordan kan en stor bedrift legge til rette for god onboarding/innfasing av nye ansatte? Bachelor/master Marie Svensli msv@banenor.no
Konstruksjoner Generelt Standardisering av jernbanebruer Bachelor/master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Dynamikk Kontroll av de bygde bruene på strekning Skien-Larvik for høyhastighetstog med 250 km/t Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Akustikk Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner FEM Bjelkeelementer vs plateelemeneter: Vurdering av løsning for bruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner FEM Nedbøyning av betongbruer for komfortkriteriet: sammenligning av beregningsmetoder Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Utmatting av betongbruer: sammenligning av beregningsmetoder for nye og gamle bruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Optimalisering av overgangsplater for jernbanebruer Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Betong Branndimensjonering av betongkonstruksjoner med fokus på tunnel Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Konstruksjoner Stål Utmatting av stålbruer: sammenligning av beregningsmetoder Bachelor/Master Ian Willoughby wilian@banenor.no
Overbygning Ballast Spesifikasjon av ballast for Ofotbanen Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Hjul/skinne Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden) Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Hjul/skinne Vurdere eksisterende grunnlag for beregning/valg av kjøremotstand (grunnmotstand og kurvemotstand) opp mot dagens togmateriell. Foreslå aktuelle empiriske modeller og algoritmer for aktuelle tog som kjører på norsk infrastruktur. Master/Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Sporgeometri/jernbanekjøretøy Vurdere sikkerhet mot velting ved kjøring av godstog i 120 km/h. Vurdere maksimale opptredende tyngdepunkt for aktuelle toglaster og se dette mot eksisterende sporgeometri. Det skal også vurderes risiko ved at hastighetsskilt overses Master/Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Overbygning/levetidsanalyse Det benyttes informasjon om skinner, sviller, ballast, horisontalgeometri, trafikkmengde, feil og komforttall. Basert på innleggelsesår og komponentsammensetning kan en levetid estimeres basert på empiriske betraktninger. Levetiden justeres deretter for trafikkmengde, trafikksammensetning og horisontalkurvatur. Oppgaven går ut på å vurdere en gitt empirisk modell for komponentenes levetid ved å sammenligne denne med oppdatert tilstandsdata for de samme komponentene. Eksisterende empirisk modell kan da evalueres og forslag til endringer i modellen kan foreslås og begrunnes. Master/Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Spor Eksempler på ballastfrie sporkonstruksjoner, fordeler og ulemper samt statiske og dynamiske beregningsmetoder Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Spor Krav til sporets stivhet/elastisitet Master Celine Chapelier chacel@banenor.no
Overbygning Spor Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Sporveksler Samarbeid med NTNU/Albert Lau. Praktisk bruk av modellen med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet som han utviklet i sitt doktorgradsarbeid. Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Akustikk Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Overbygning Akustikk Analyse av akustiske signaturer fra hjulprofiler på tog Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Underbygning Tunneler Etablering av prognosemodell for lufttemperaturer langs tunneltraseen Bachelor/Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Tunnelsikkerhet Tilrettelegging for redningsarbeid i jernbanetunneler med mobile løsninger Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Tunnelsikkerhet Studie av fast installert brannventilasjonanlegg opp mot mobilt ventilasjonsanlegg Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Akustikk Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Underbygning Akustikk Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Miljø Akustikk Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095 Master/Bachelor Trygve Aasen aastry@banenor.no