Kjøretøyforskriften med supplerende krav

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjøretøyforskriften med supplerende krav

Alle jernbanekjøretøy må ha tillatelse før de kan tas i bruk på det nasjonale jernbanenettet. Slik tillatelse gis med hjemmel i samtrafikkforskriften. De tekniske kravene som må oppfylles fremgår av TSI-er eller kjøretøyforskriften, se kjøretøyforskriften § 8.


Kjøretøy er definert i samtrafikkforskriften. Alle jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft, er å anse som kjøretøy.


Også arbeidsmaskiner som skal brukes på jernbanen faller inn under denne definisjonen, og trenger tillatelse. Det betyr at dagens kjøretøybegrep tilsvarer omtrent det man tidligere omtalte som "rullende materiell".


Nå er uttrykket rullende materiell forbeholdt delsystemet rullende materiell etter samtrafikkforskriften. Et kjøretøy kan bestå både av delsystemet rullende materiell og delsystemet styring, kontroll og signal om bord.


Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) eies av Statens jernbanetilsyn og benyttes ved søknad om tillatelse om ibruktaking av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.


Bane NOR gir supplerende krav til kjøretøyforskriften. Disse er gitt i Teknisk regelverk for rullende materiell