Hjelpeverktøy for kontaktledningsanlegg

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk


1 Programmet KL_fund

Jernbaneverket Ingeniørtjenesten har utviklet et Excel/Visual Basic program (KL_fund) som beregner krefter i topp av fundament for kontaktledningsmast med utligger.

Programmet beregner krefter i følgende 2 grensetilstander:

1. Bruddgrensetilstand. Disse kreftene brukes til kapasitetskontroll av fundamentet.

2. Bruksgrensetilstand for forskyvning av kontaktledningen. Disse kreftene brukes for å beregne fundamentets bidrag til forskyvning av kontaktledningen.

Programmet beregner ikke krefter i ulykkesgrensetilstand. Dersom vurderinger viser at fundamentet må kontrolleres i en ulykkesgrensetilstand, må slike beregninger gjøres separat.

Skjærkraft og moment beregnes kun for krefter normalt på sporet. Krefter langs sporet er små og neglisjeres i programmet. Programmet er utviklet for å regne krefter i toppen av fundament for utliggermast. Fundament for åkmast må beregnes/ vurderes spesielt.

Kreftene beregnes som funksjon av kurveradius, masteavstand, type mastefelt (regulærfelt, parallellfelt), mastefunksjoner (avspenningsmast osv.), strekk- eller trykkutligger, om mastene skifter side av sporet og hva som henger i masten.

Programmet regner med laster som egenvekt, strekkraft i kontaktledning, strekkraft i fastavspente ledninger, snø/is og vind. Effekten av temperaturkrefter er medtatt ved at maksimal strekkraft i fastavspente ledninger beregnes ved -40°C og minste strekkraft settes til 0 kN.

For videre omtale vises det til selve programmet og til hjelpmenyen som ligger i programmet.


2 Sicat candrop

SICAT CanDrop foretar utligger- og hengetrådberegninger. Systemdata for kontaktledningen, mastedata og trasédata legges inn i programmet som så beregner hengetråder og / eller utliggere. Beregningsresultatene presenteres som kuttetabeller og skisser.

Programmet er utviklet av Siemens A/S. Gjeldende versjon pr. mai –99 er versjon 2.0.2. Denne har norsk hjelpetekst, men foreløpig finnes bruksanvisningen kun på tysk. Hjelpetekstene er utfyllende og gjør programmet brukervennlig, og i stor grad selvforklarende. Hovedkontoret har ansvaret for programmet, nye versjoner og brukerstøtte.

En forutsetning for å få programmet til å virke er å benytte en programnøkkel. Slike nøkler er delt ut til alle hovedenhetene i Jernbaneverket ved en nøkkelansvarlig. Programmet kan fritt benyttes for alle anlegg som bygges av Jernbaneverket i Norge.


3 Vindutblåsingsprogram

Det er fra Hovedkontoret utgitt et Excel-program som beregner vindutblåsingen for kontaktledningen i et spenn. Programmet er bygd opp med noen faste og en del variable parametre. Blant de variable parametrene er strekkraft, vindlast, spennlengde og tillatt utblåsing. Resultatene fra programmets beregninger blir presentert som en skisse hvor ledningens plassering, beregnet vindutblåsing og grenseverdien for tillatt vindutblåsing er inntegnet.