Elektrisk systembeskrivelse av kontaktledningsanlegg ver01 Vedlegg script

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Hopp til: navigasjon, søk

1 Generelt

I dette vedlegget presenteres funksjoner srevet i Scilab som gjør de beregningene som er beskrevet i Lenke: Elektrisk systembeskrivelse. Koden er testet med Scilab 6.0.0.

2 Lineær modell

Script er ikke utarbeidet

3 Transmisjonslinje

3.1 Enkel linjesløyfe

Teoretisk beskrivelse: Linjesløyfe

Funksjon:      admLoop
Beskrivelse:    Beregner admittansmatrisa for ei linjesløyfe
Syntaks:      Y = admLoop(r,x,g,b,l)
Alternativ syntaks: Y = admLoop(r,x,g,b,l,INDR,INDS)
Alternativ syntaks: [Y,INDR,INDS] = admLoop(r,x,g,b,l)
Alternativ syntaks: [Y,INDR,INDS] = admLoop(r,x,g,b,l,INDR,INDS)
function [Y,INDR,INDS] = admLoop(r,x,g,b,l,INDR,INDS)
  if (~and(exists(INDR,INDS,1))) then
    INDR = 1
    INDS = 2
  end
  z = r + %i * x
  y = g + %i * b
  Z0 = sqrt(z/y)
  gam = sqrt(z*y)
  const = (Z0*sinh(gam*l))^(-1)
  Y = zeros(2,2)
  Y(INDR,INDR) = const*cosh(gam*l)
  Y(INDR,INDS) = -const
  Y(INDS,INDR) = -const
  Y(INDS,INDS) = const*sinh(gam*l)
endfunction
Variabel Type Enhet Type Beskrivelse
Y (2x2) kompleks matrise S Resultat Admittansmatrise for linjesløyfe
INDR heltall skalar - Input eller resultat Indeks for node R i admittansmatrisa.
Må være 1 eller 2 og ulik INDS
INDS heltall skalar - Input eller resultat Indeks for node S i admittansmatrisa
Må være 1 eller 2 og ulik INDR
r reell skalar Ω/km Input Spesifikk serieresistans
x reell skalar Ω/km Input Spesifikk seriereaktans
g reell skalar S/km Input Spesifikk parallell konduktans
b reell skalar S/km Input Spesifikk parallell susceptans
l reell skalar km Input Linjesløyfas lengde

3.2 Transmisjonslinje med flere parallelle ledere

Teoretisk beskrivelse: Transmisjonslinje

Funksjon:      admLine
Beskrivelse:    Beregner admittansmatrisa for en transmisjonslinje med n parallelle ledere
Syntaks:      Y = admLine(r,x,g,b,l)
Alternativ syntaks: Y = admLine(r,x,g,b,l,INDR,INDS)
Alternativ syntaks: [Y,INDR,INDS] = admLine(r,x,g,b,l)
Alternativ syntaks: [Y,INDR,INDS] = admLine(r,x,g,b,l,INDR,INDS)
function [Y,INDR,INDS]=admLine(r,x,g,b,l,INDR,INDS)
  n = size(r,1)
  if (~and([size(r),size(x),size(g),size(b)]==n)) then
    // Wrong dimensions of input variables
    Y = 0
    return
  end
  if (~and(exists(INDR,INDS,1))) then
    INDR = [1:n]
    INDS = [n+1:2*n]
  elseif (and([size(INDR),size(INDS)] == 1) then
    tmp = (n*(INDR-1))
    INDR = (tmp+1:tmp+n)
    tmp = (n*(INDS-1))
    INDS = (tmp+1:tmp+n)
  end
  nul = zeros(n,n)
  z = r + %i*x
  y = g + %i*b
  A = [nul , -z ; -y , nul]
  [M,fi] = spec(A) // Finds eigenvector matrix (M) and eigenvalue matrix (fi)
  for i=1:2*n
    fi(i,i) = exp(fi(i,i)*l)
  end
  fi = M*fi*inv(M)
  fi11 = fi(INDR,INDR)
  fi12 = fi(INDR,INDS)
  fi21 = fi(INDS,INDR)
  fi22 = fi(INDS,INDS)
  fi12inv = inv(fi12)
  Y = zeros(2*n,2*n)
  Y(INDR,INDR) = -fi12inv*fi11
  Y(INDR,INDS) = fi12inv
  Y(INDS,INDR) = fi22*fi12inv*fi11-fi21
  Y(INDS,INDS) = -fi22*fi12inv
endfunction
Variabel Type Enhet Type Beskrivelse
Y (2nx2n) kompleks matrise S Resultat Admittansmatrise for flerlederlinje
INDR (n) heltall vektor - Input eller resultat Indekser for node R i admittansmatrisa.
Alle elementer i INDR og INDS må være unike og i intervallet (1:2n).
Ved input kan INDR og INDS alternativt settes til 1 eller 2 (skalare verdier)
INDS (n) heltall vektor - Input eller resultat Indekser for node S i admittansmatrisa.
Alle elementer i INDR og INDS må være unike og i intervallet (1:2n).
Ved input kan INDR og INDS alternativt settes til 1 eller 2 (skalare verdier)
r (nxn) reell matrise Ω/km Input Spesifikk serieresistans
x (nxn) reell matrise Ω/km Input Spesifikk seriereaktans
g (nxn) reell matrise S/km Input Spesifikk parallell konduktans
b (nxn) reell matrise S/km Input Spesifikk parallell susceptans
l reell skalar km Input Linjas lengde

4 Sugetransformator

Teoretisk beskrivelse: Sugetransformator

Funksjon:      admBoosterTransformer
Beskrivelse:    Beregner admittansmatrisa for en sugetransformator
Syntaks:      Y = admBoosterTransformer(rk,xk,gm,bm)
Alternativ syntaks: Y = admBoosterTransformer(rk,xk,gm,bm,INDR,INDS)
Alternativ syntaks: [Y,INDR,INDS] = admBoosterTransformer(rk,xk,gm,bm)
Alternativ syntaks: [Y,INDR,INDS] = admBoosterTransformer(rk,xk,gm,bm,INDR,INDS)
function [Y,INDR,INDS] = admBoosterTransformer(rk,xk,gm,bm,INDR,INDS)
  if (~and(exists(INDR,INDS,1))) then
    INDR = [1:2]
    INDS = [3:4]
  elseif (and([size(INDR),size(INDS)] == 1) then
    tmp = (2*(INDR-1))
    INDR = (tmp+1:tmp+2)
    tmp = (2*(INDS-1))
    INDS = (tmp+1:tmp+2)
  end
  yk = (rk + %i * xk)^(-1)
  ym = gm + %i * bm
  ytmp = [yk+ym,-yk;-yk,yk]
  Y(INDR,INDR) = ytmp
  Y(INDR,INDS) = -ytmp
  Y(INDS,INDR) = -ytmp
  Y(INDS,INDS) = ytmp
endfunction
Variabel Type Enhet Type Beskrivelse
Y (4x4) kompleks matrise S Resultat Admittansmatrise for sugetransformator
INDR (1x2) heltall vektor - Input eller resultat Indekser for node R i admittansmatrisa.
Alle elementer i INDR og INDS må være unike og i intervallet (1:4).
Ved input kan INDR og INDS alternativt settes til 1 eller 2 (skalare verdier)
INDS (1x2) heltall vektor - Input eller resultat Indekser for node S i admittansmatrisa.
Alle elementer i INDR og INDS må være unike og i intervallet (1:4).
Ved input kan INDR og INDS alternativt settes til 1 eller 2 (skalare verdier)
rk reell skalar Ω Input Kortslutningsresistans
xk reell skalar Ω Input Kortslutningsreaktans
gm reell skalar S Input Magnetiseringskonduktans
bm reell skalar S Input Magnetiseringssusceptans

5 Seksjonering

Teoretisk beskrivelse: Seksjonering

Funksjon:   admSeriesImpedance
Beskrivelse: Beregner admittansmatrisa for en serieimpedans eller en seksjonering
Syntaks:      Y = admSeriesImpedance(g,b)
Alternativ syntaks: Y = admSeriesImpedance(g,b,INDR,INDS)
Alternativ syntaks: [Y,INDR,INDS] = admSeriesImpedance(g,b)
Alternativ syntaks: [Y,INDR,INDS] = admSeriesImpedance(g,b,INDR,INDS)
function [Y,INDR,INDS] = admSeriesImpedance(g,b,INDR,INDS)
  if (~and(exists(INDR,INDS,1))) then
    INDR = 1
    INDS = 2
  end
  ytmp = g + %i*b
  Y = zeros(2,2)
  Y(INDR,INDR) = ytmp
  Y(INDR,INDS) = -ytmp
  Y(INDS,INDR) = -ytmp
  Y(INDS,INDS) = ytmp
endfunction
Variabel Type Enhet Type Beskrivelse
Y (2x2) kompleks matrise S Resultat Admittansmatrise for serieimpedans eller seksjonering
INDR heltall skalar - Input eller resultat Indeks for node R i admittansmatrisa.
Må være 1 eller 2 og ulik INDS
INDS heltall skalar - Input eller resultat Indeks for node S i admittansmatrisa
Må være 1 eller 2 og ulik INDR
g reell skalar S Input Konduktans
b reell skalar S Input Susceptans
Kommentar: For en ren seksjonering er g og b lik 0 S, og resultatet blir en nullmatrise.

6 Autotransformator

Teoretisk beskrivelse: Autotransformator

Funksjon:   admAutoTransformer
Beskrivelse: Beregner admittansmatrisa for en autotransformator
Syntaks:      Y = admAutoTransformer(rk,xk,gm,bm)
Alternativ syntaks: Y = admAutoTransformer(rk,xk,gm,bm,INDN,INDP,INDR)
Alternativ syntaks: [Y,INDN,INDP,INDR] = admAutoTransformer(rk,xk,gm,bm)
Alternativ syntaks: [Y,INDN,INDP,INDR] = admAutoTransformer(rk,xk,gm,bm,INDN,INDP,INDR)
function [Y,INDN,INDP,INDR]=admAutoTransformer(rk,xk,gm,bm,INDN,INDP,INDR)
  if (~and(exists(INDN,INDP,INDR,1))) then
    INDN = 1
    INDP = 2
    INDR = 3
  end
  zk = rk + %i * xk
  yk = zk^(-1)
  ym = gm + %i * bm
  Y = zeros(3,3)
  Y(INDN,INDN) = yk+ym
  Y(INDP,INDP) = yk+ym
  Y(INDN,INDP) = yk-ym
  Y(INDP,INDN) = yk-ym
  Y(INDR,[INDN,INDP]) = -2.0*yk
  Y([INDN,INDP],INDR) = -2.0*yk
  Y(INDR,INDR) = 4.0*yk
endfunction
Variabel Type Enhet Type Beskrivelse
Y (3x3) kompleks matrise S Resultat Admittansmatrise for autotransformator
INDN heltall skalar - Input og resultat Indeks for negativleder (NL) i admittansmatrisa.
INDN, INDP og INDR må være unike og i intervallet (1:3).
INDP heltall skalar - Input og resultat Indeks for positivleder (PL) i admittansmatrisa.
INDN, INDP og INDR må være unike og i intervallet (1:3).
INDR heltall skalar - Input og resultat Indeks for returkrets (RR) i admittansmatrisa.
INDN, INDP og INDR må være unike og i intervallet (1:3).
rk reell skalar Ω Input Kortslutningsresistans - referansespenning 30 kV
xk reell skalar Ω Input Kortslutningsreaktans - referansespenning 30 kV
gm reell skalar S Input Magnetiseringskonduktans - referansespenning 30 kV
bm reell skalar S Input Magnetiseringssusceptans - referansespenning 30 kV

7 Jordforbindelse

Teoretisk beskrivelse: Jordforbindelse

Script er ikke utarbeidet

8 Kilde og belastning

8.1 Kilde

Teoretisk beskrivelse: Kilde

Funksjon:      nortonSource
Beskrivelse:    Beregner nortonekvivalenten (admittansmatrise og nortonstrøm) for en kilde
Syntaks:      [Y,i] = nortonSource(r,x,u0)
Alternativ syntaks: [Y,i] = nortonSource(r,x,u0,INDC,INDR)
Alternativ syntaks: [Y,i,INDC,INDR] = nortonSource(r,x,u0)
Alternativ syntaks: [Y,i,INDC,INDR] = nortonSource(r,x,u0,INDC,INDR)
function [Y,i,INDC,INDR] = nortonSource(r,x,u0,INDC,INDR)
  if (~and(exists(INDC,INDR,1))) then
    INDC = 1
    INDR = 2
  end
  y = (r + %i * x)^(-1)
  Y = zeros(2,2)
  Y(INDC,INDC) = y
  Y(INDC,INDR) = -y
  Y(INDR,INDC) = -y
  Y(INDR,INDR) = y
  iN = u0*y
  i = zeros(2,1)
  i(INDC)=iN
  i(INDR)=-iN
endfunction
Variabel Type Enhet Type Beskrivelse
Y (2x2) kompleks matrise S Resultat Admittansmatrise for nortonkilde
i (1x2) kompleks vektor A Resultat Strømvektor for nortonkilde
INDC heltall skalar - Input og resultat Indeks for kontaktledning (kl).
INDC og INDR må være ulike og 1 eller 2.
INDR heltall skalar - Input og resultat Indeks for returkrets (RR).
INDC og INDR må være ulike og 1 eller 2.
r reell skalar Ω Input Kilderesistans (nortonekvivalent)
x reell skalar Ω Input Kildereaktans (nortonekvivalent)
u0 reell skalar V Input Tomgangsspenning ved kilden

8.2 Belastning

Teoretisk beskrivelse: Belastning

Funksjon:      currentLoad
Beskrivelse:    Beregner spenning og strøm ved en strømbelastning
Syntaks:      [uL,iL] = currentLoad(iLoad,fiLoad,uB,Z,INDC,INDR)
function [uB,iB] = currentLoad(iLoad,fiLoad,u0,Z,INDC,INDR)
  ul0 = u0(INDC)-u0(INDR)
  zg = Z(INDC,INDC)+Z(INDR,INDR)-Z(INDC,INDR)-Z(INDR,INDC)
  delta = atan(imag(ul0),real(ul0))
  gam = (delta-fiLoad)
  theta = atan(imag(zg),real(zg))
  zg=abs(zg)
  func = abs(ul0)*(sin(delta-gam)-cos(delta-gam)*tan(fiLoad)) + iLoad*zg*(cos(theta)*tan(fiLoad)-sin(theta))
  while (abs(func)>10D-9)
    dfdg = abs(ul0)*(cos(delta-gam)+sin(delta-gam)*tan(fiLoad))
    gam = gam + func/dfdg
    func = abs(ul0)*(sin(delta-gam)-cos(delta-gam)*tan(fiLoad)) + iLoad*zg*(cos(theta)*tan(fiLoad)-sin(theta))
  end
  iLoad = iLoad*exp(gam*%i)
  iB = [-iLoad;iLoad]
  uB = u0 + Z*iB
endfunction
Variabel Type Enhet Type Beskrivelse
uL (2x1) kompleks vektor V Resultat Vektor med spenning ved belastningen
iL (2x1) kompleks vektor A Resultat Vektor med strøm ved belastningen
iLoad rell skalar A Input Belastningsstrøm
fiLoad reell skalar radianer fasevinkel ved belastningen
u0 (2x1) kompleks vektor V Tomgangsspenning ved belastningen før belastningen er innkoplet
Z (2x2) kompleks matrise Ω Impedansmatrise for belastningen
INDC heltall skalar - Input Indeks for kontaktledning (kl).
INDC og INDR må være ulike og 1 eller 2.
INDR heltall skalar - Input Indeks for returkrets (RR).
INDC og INDR må være ulike og 1 eller 2.