Studentoppgaver

Fra Lærebøker i jernbaneteknikk
Revisjon per 19. jan. 2023 kl. 13:45 av Jcs (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

Studentoppgaver innen jernbaneteknikk og andre fag

Følgende tabell er en oversikt over forslag til problemstillinger som underlag for bachelor- og masteroppgaver innenfor jernbanerelaterte områder. Oppgaver som er valgt av studenter for inneværende studieår (pågående) er markert med gul farge. Du kan finne utdypende informasjon for enkelte av oppgavene ved å klikke på teksten i kolonne tre.

Fagområde Problemstilling Tekstlig beskrivelse av problemstillingen Bachelor/Master Kontaktperson e-post
Eiendomsfag Energioptimalisering Energioptimalisering av gamle verksted bygg Bachelor/Master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Sykkelparkering Sikker og attraktiv sykkelparkering ved stasjonene Bachelor/Master Trine-Marie Molander Fjeldstad moltri@banenor.no
Eiendomsfag Nye typer sykler ved jernbanestasjoner Tilrettelegging for nye typer sykler ved jernbanestasjoner Bachelor/Master Trine-Marie Molander Fjeldstad moltri@banenor.no
Eiendomsfag Sykkel til stasjonen Komparative studier av sykkel til stasjonen Bachelor/Master Trine-Marie Molander Fjeldstad moltri@banenor.no
Eiendomsfag Bærekraft Bærekraftig utvikling av verkstedeiendommer Bachelor/master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Konkurranseutsetting Konkurranseutsetting av verksteddrift i Norge Bachelor/master Jørn Johansen jorn.johansen@banenor.no
Eiendomsfag Prop Tech Kva teknologi er det neste store for FDV av eigedom? (automatiske portopnarar, app for malingstypar, kameraovervåkning?) Bachelor/master Håkon Pedersen Veseth hakon.pedersen.veseth@banenor.no
Eiendomsfag Bruksnytte av LTI? Korleis kan vi utnytte LTI betre? Korleis kan det utførast betre? Korleis kan den treffe meir presist? Bachelor/master Håkon Pedersen Veseth hakon.pedersen.veseth@banenor.no
Eiendomsfag Korleis ser framtida sine kontorbygg ut? Kva forventar markedet? Kva teknologi etterspør dei som skal leige kontor? Bachelor/master Håkon Pedersen Veseth hakon.pedersen.veseth@banenor.no
HR Employer Branding Hvordan kan Bane NOR best tiltrekke seg nye medarbeidere? Bachelor/Master Silje Martinsen silje.martinsen2@banenor.no
Konstruksjon Behov for tilleggsbeskyttelse for dekke og armering av jernbanebruer i betong I Teknisk regelverk er det krav om en membran på jernbanebruer. Denne membranen tilsvarer membran som legges på veibruer i dag, og det er henvisning fra Teknisk regelverk til SVVs R762 og prosesser der. Membranen er en tilleggsbeskyttelse for dekke og armering. Statens vegvesen har gode erfaringer med bruk av membran. Jernbanebruer skiller seg imidlertid fra veibruer blant annet på to vesentlige punkter:
  • Jernbane benytter ikke tinesalter
  • Jernbane har ikke asfalterte dekker

Ettersom veisalter er hovedårsaken til at veibruer beskyttes med membran, og fraværet av asfalt komplisere beskyttelsen av en membran, er det hensiktsmessig å se på behovet for en fuktisolerende membran på jernbanebruer. Oppgaven omfatter system- og problembeskrivelse, referanser (regelverk/praksis fra andre relevante jernbaneforvaltninger), dimensjonerende faktorer og anbefalinger til ev. endringer av dagens tekniske regelverk.

Bachelor/master Christopher Schive jcs@banenor.no
Konstruksjon Fastsette dimensjonerende påkjøringslaster for bærende konstruksjoner over jernbanen for toghastigheter V > 120 km/h. Dagens krav dekker hastigheter opp til og med 120 km/h.

Det er et økt antall prosjekter med bærende konstruksjoner (i tillegg til overgangsbruer) som planlegges over jernbanen. Oppgaven omfatter system- og problembeskrivelse, referanser (eksisterende standarder/regelverk/praksis fra andre relevante jernbaneforvaltninger), dimensjonerende faktorer og anbefalinger til påkjøringslaster med ev. tilleggskrav til barrierer. Anbefalingene forutsettes å være støttet av en risikovurdering.

Bachelor/master Christopher Schive jcs@banenor.no
Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi statlige investeringer Samfunnsøkonomiske vurderinger og problemstillinger i statlige investeringer Master Gea Luntæs Trøen gea.lutnaes.troen@banenor.no
Nye teknologier Kunstig intelligens Kunstig intelligens, big data og andre nye teknologier som forenkler alt fra vedlikehold til saksbehandling Bachelor/Master Markus Mikkelsen mikkma@banenor.no
HR Onboarding/ innfasing Hvordan kan en stor bedrift legge til rette for god onboarding/innfasing av nye ansatte? Bachelor/master Marie Svensli msv@banenor.no
Overbygning Hjul/skinne Hjul - skinne kontaktmekanikk; beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Tγ metoden) Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Hjul/skinne Vurdere eksisterende grunnlag for beregning/valg av kjøremotstand (grunnmotstand og kurvemotstand) opp mot dagens togmateriell. Foreslå aktuelle empiriske modeller og algoritmer for aktuelle tog som kjører på norsk infrastruktur. Master/Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Overbygning/levetidsanalyse Det benyttes informasjon om skinner, sviller, ballast, horisontalgeometri, trafikkmengde, feil og komforttall. Basert på innleggelsesår og komponentsammensetning kan en levetid estimeres basert på empiriske betraktninger. Levetiden justeres deretter for trafikkmengde, trafikksammensetning og horisontalkurvatur. Oppgaven går ut på å vurdere en gitt empirisk modell for komponentenes levetid ved å sammenligne denne med oppdatert tilstandsdata for de samme komponentene. Eksisterende empirisk modell kan så evalueres og forslag til endringer i modellen kan foreslås og begrunnes. Master/Bachelor Christopher Schive jcs@banenor.no
Overbygning Spor Eksempler på ballastfrie sporkonstruksjoner, fordeler og ulemper samt statiske og dynamiske beregningsmetoder Master Frode Teigen ft@banenor.no
Overbygning Spor Krav til sporets stivhet/elastisitet Master Celine Chapelier chacel@banenor.no
Overbygning Spor Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Sporveksler Samarbeid med NTNU/Albert Lau. Praktisk bruk av modellen med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet som han utviklet i sitt doktorgradsarbeid. Master Alf Helge Løhren la@banenor.no
Overbygning Akustikk Studie av korrelasjoner mellom transienter i impulslignende hendelser, belastning av infrastruktur og støyplagegrad Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Overbygning Akustikk Analyse av akustiske signaturer fra hjulprofiler på tog Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Sporgeometri Kurveutslag Vurdere eksisterende empiriske modeller for beregning av kurveutslag i grensesnittet mellom sirkelkurver og overgangskurver og overgangskurver og rettlinjer Bachelor og master Christopher Schive jcs@banenor.no
Underbygning Ingeniørgeologi/anleggsteknikk Analyse av sprøytebetongtykkelse målt med høyoppløselig laserscanner Master Jørgen Stenerud jorgen.stenerud@banenor.no
Underbygning Tunneler Etablering av prognosemodell for lufttemperaturer langs tunneltraseen Bachelor/Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Tunnelsikkerhet Tilrettelegging for redningsarbeid i jernbanetunneler med mobile løsninger Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Tunnelsikkerhet Studie av fast installert brannventilasjonanlegg opp mot mobilt ventilasjonsanlegg Master Trine Bye Sagen sagtri@banenor.no
Underbygning Akustikk Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Underbygning Akustikk Evaluering og modellering av lydbidraget fra forskjellige jernbanebrukonstruksjoner til omgivelsene Master Trygve Aasen aastry@banenor.no
Miljø Akustikk Måling og analyse av emisjonsnivå fra togtyper i drift i Norge iht. EN-ISO 3095 Master/Bachelor Trygve Aasen aastry@banenor.no